معرفی رسمی هوآوی Y7 Prime 2018

معرفی رسمی هوآوی Y7 Prime 2018

بدون شک امروز نقطه عطفی برای هوآوی بود، روزی که هوآوی فراتر از مرزهای موجود حرکت کرد و همگان را به تعجب واداشت. امروز ۷…